برج روشنایی موبایل

پیشرو چین است برج روشنایی تلفن همراه، برج های نور قابل حمل بازار محصول